Zasady konkursu konsumenckiego: “Kup Good Gout i wygraj kumpla Ababu oraz 370 PLN na zakup żywności dla niemowląt

§ 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW I ADMINISTRATOR TECHNICZNY ZAWODÓW

 1. Organizatorem Konkursu jest Health Academy s.r.o., REGON:059 46 514, z siedzibą przy Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praga 5, zapisany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski v Pradze, oddział C, pod numerem 273525 (dalej „Organizator“).
 2. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z Organizatorem:
  a) pocztą tradcycyjną na adres: Health Academy s.r.o., ul. Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praga 5, Czechy;
  b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@healthacademy.pl ;
  c) pod numerem telefonu: +48 783 583 442 (opłaty zgodnie z taryfą operatora).

§ 2. KONKURS, CZAS I MIEJSCE KONKURSU.

 1. Organizator konkursu organizuje konkurs konsumencki pod nazwą “Kup Good Gout i wygraj kumpla Ababu i 370 PLN na zakup żywności dla niemowląt” (zwany dalej “Konkursem” lub “konkursem“), który odbędzie się w dniach od 29.02.2024 00:00:00 do 31.03.2024 23:59:59 włącznie, (zwanym dalej “Okresem Konkursu“) w Rzeczypospolitej Polskiej (zwanym dalej “miejscem Konkursu“).
 2. Konkurs jest dostępny na stronie internetowej www.goodgout.pl i https://www.healthfactory.pl/ (zwanej dalej łącznie “Stroną Konkursową“). Strona Konkursowa jest również podstawowym środkiem komunikacji Organizatora z Uczestnikami.

§ 3. DLA KOGO JEST KONKURS?

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób fizycznych – konsumentów w wieku powyżej 18 lat (zwanych dalej, “Uczestnikiem” lub “Uczestnikiem Konkursu“) z adresem dostawy w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest przeznaczony dla osób pozostających w stosunku pracy lub podobnym stosunku z Organizatorem Konkursu lub współpracującymi firmami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, a także osobami bliskimi w rozumieniu § 22 ustawy nr 89/2012 Dz. Wszyscy Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków uczestnictwa w Konkursie zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zostaną wykluczeni z Konkursu. W przypadku, gdy którakolwiek z wyżej wymienionych wykluczonych osób zostanie zwycięzcą Konkursu, utraci ona prawo do nagrody, a nagroda nie zostanie przekazana.

§ 4. UCZESTNICTWO I WARUNKI KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi jednocześnie spełnić wszystkie warunki konkursu określone poniżej:
 1. W Okresie Trwania Konkursu spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w pkt. 3 powyżej,
 2. w czasie trwania Konkursu oraz w miejscu trwania Konkursu zakupić produkt(y) Good Gout w dowolnym sklepie internetowym lub stacjonarnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej łącznie “Produktami Konkursowymi“) i otrzymać od Sprzedawcy paragon fiskalny (fakturę lub pokwitowanie) za ten zakup (zwany dalej “Zakupem Konkursowym“),
 3. c. następnie, w okresie trwania Konkursu, uczestnik odwiedzi stronę internetową Konkursu i wprowadzi następujące informacje w formularzu rejestracyjnym (“Formularz Konkursowy“) w sposób pełny i zgodny z prawdą:
  • swoje imię,

  • poprawny adres e-mail,

  • nazwa sklepu, w którym dokonano zakupu w ramach Konkursu.
 4. zakup Produktów Konkursowych musi być zawsze dokonany przed przesłaniem Formularza Konkursowego, w czasie trwania Konkursu i w miejscu trwania Konkursu. W celu uniknięcia wątpliwości, zakup w sklepie internetowym uznaje się za dokonany w czasie trwania Konkursu, jeżeli uczestnik złożył zamówienie w czasie trwania Konkursu i jednocześnie otrzymał od Sprzedawcy paragon fiskalny (fakturę lub pokwitowanie) za ten zakup,
 5. zachować dokument podatkowy (fakturę lub paragon) od Sprzedawcy. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszym zastrzega się, że tylko oryginalny paragon lub faktura z elektronicznej kasy fiskalnej (otrzymane przez Uczestnika od Sprzedawcy), które wyraźnie wskazują, że Uczestnik dokonał odpowiedniego zakupu konkursowego (zwanego również “paragonem konkursowym” lub “fakturą konkursową“), mogą być wykorzystane jako dowód zakupu konkursowego spełniającego warunki niniejszych zasad,
 6. wypełniając i przesyłając formularz Konkursowy, Uczestnik potwierdza swoją zgodę na zasady konkursu i potwierdza, że został poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 9 niniejszego regulaminu Konkursu,
 7. Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Konkursie, ale zawsze po spełnieniu wszystkich zasad i warunków Konkursu. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że zakup Produktów Konkursowych (a tym samym paragon lub faktura konkursowa) może być zarejestrowany tylko przez jednego Uczestnika w tym samym czasie,
 8. z chwilą doręczenia Organizatorowi kompletnie i prawidłowo wypełnionego Formularza Konkursowego, zgłoszenie zostaje zarejestrowane do Konkursu (dalej “Rejestracja w Konkursie“), a Uczestnik staje się Zawodnikiem.

2. Uczestnik zostanie również zapytany za pośrednictwem Formularza Konkursowego, czy wyraża zgodę/nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych (e-mail) w celach marketingowych na potrzeby oferowania produktów Organizatora Konkursu przez okres 5 lat od daty rejestracji w Konkursie. Uczestnik jest świadomy, że może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w celach marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie, wysyłając pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody na adres siedziby Organizatora Konkursu lub klikając odpowiedni link w przesłanej informacji handlowej. Więcej informacji na temat ochrony danych, w tym praw, można znaleźć tutaj https://www.healthfactory.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych.

3. W przypadku, gdy zakup produktów konkursowych nie zostanie zrealizowany (brak odbioru towaru), Uczestnik zostanie wyeliminowany z Konkursu. Ponadto z Konkursu wykluczone zostaną również zakupy lub zamówienia, w przypadku których Uczestnik odstąpił od umowy kupna w ustawowym terminie 14 dni (lub w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę) oraz uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad i warunków niniejszego Konkursu.

4. Zakup Produktów Konkursowych dokonany w dniu innym, niż w okresie trwania Konkursu, nie może zostać uznany w Konkursie za ważny.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nieudostępnianie informacji o Konkursie za pośrednictwem jakichkolwiek portali społecznościowych, oznaczanie (lub bycie fanem) konta Organizatora Konkursu na Instagramie/Facebooku ani dzielenie się swoją opinią.

6. Zakupy, w tym zamówienia Produktów Konkursowych, podlegają ogólnym warunkom Sprzedawcy detalicznego, od którego Zawodnik nabywa Produkty Konkursowe.

7. Konkurs nie dotyczy preparatów do początkowego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, w tym specjalnych mlek dla niemowląt (dalej jako “produkty wykluczone z Konkursu”). Karmienie piersią jest najbardziej naturalnym sposobem żywienia niemowląt.

§ 5. PRZEBIEG LOSOWANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU.

 1. Losowanie zwycięzców odbędzie się w ciągu 20 dni roboczych od zakończenia Konkursu lub po upływie okresu Konkursu. Zwycięzcy zostaną wylosowani z bazy danych prawidłowo zarejestrowanych formularzy konkursowych za pośrednictwem strony internetowej Konkursu. Losowanie odbędzie się w obecności dwuosobowej komisji złożonej z pracowników Organizatora Konkursu (dalej “Komisja“). Komisja sporządzi i podpisze protokół z losowania zwycięzcy.

2. Łącznie w Polsce zostanie wylosowanych 10 zwycięzców.

§ 6. WYGRANA W KONKURSIE

1. Organizator w Konkursie przewiduje następujące nagrody:

a. aż 5 nagród

 • pluszowy kumpel Ababu z mango i jednocześnie
 • Voucher o wartości 370,- PLN na zakup dowolnych produktów żywnościowych dla niemowląt, z wyjątkiem tych wyłączonych z konkursu, w sklepie internetowym https://www.healthfactory.pl z bezpłatną wysyłką. Nagrody nie można łączyć z żadnym innym kodem rabatowym. Aby odebrać nagrodę, kwota zakupu musi wynosić co najmniej 370,- PLN z VAT.

LISTA ZWYCIĘZCÓW:

Agnieszka K.
Monika, d*********d@***t.pl
Patrycja, p********4@******a.fm
Weronika W.
Daria, d**********k@*****il.com

b. aż 5 nagród

 • pluszowy kumpel Ababu z mango i jednocześnie
 • Voucher o wartości 270,- PLN na zakup dowolnych produktów żywnościowych dla niemowląt, z wyjątkiem tych wyłączonych z konkursu, w sklepie internetowym https://www.healthfactory.pl/ z bezpłatną wysyłką. Nagrody nie można łączyć z żadnym innym kodem rabatowym. Aby odebrać nagrodę, kwota zakupu musi wynosić co najmniej 270,- PLN z VAT.

LISTA ZWYCIĘZCÓW:

Patrycja, w****************2@***ail.com
Mierzwińska, m************2@****il.com
Olga, ol*********9@*****l.com
Tatiana K.
Gabriela, k***********9@*****l.com

2. W związku z tym w Konkursie przewidziano łącznie 10 nagród.

§ 7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i publikacja Zwycięzcy na stronie internetowej Konkursu nastąpi bez zbędnej zwłoki po zakończeniu Konkursu lub po wylosowaniu zwycięzców, jednak nie później niż do dnia 30.04.2024.
 2. Ze Zwycięzcą skontaktujemy się za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu konkursowym. W ramach wysłanej pocztą elektroniczną wiadomości o wygranej, Zwycięzca konkursu zostanie poproszony o odpowiedź na tę wiadomość o wygranej (do 3 dni roboczych po wysłaniu wiadomości o wygranej) w celu potwierdzenia, że jest gotowy do odebrania nagrody i przesłania wszelkich innych istotnych informacji w celu dostarczenia nagrody.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości, w której też znajdzie się informacja, że dopiero po otrzymaniu wymaganych informacji/dokumentów lub po weryfikacji wymaganych dokumentów z wynikiem pozytywnym, będzie ona możliwa do odebrania.
 4. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odpowie w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wiadomości o wygranej lub nie potwierdzi gotowości do odebrania nagrody na odpowiedni adres e-mail, wówczas utraci prawo do nagrody. W przypadku awarii transmisji danych Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powiadomienia o nagrodzie.
 5. Warunkiem przyznania nagrody jest dostarczenie wymaganych informacji/dokumentów lub sprawdzenie wymaganych dokumentów z wynikiem pozytywnym. W przypadku, gdy uczestnik nie spełni w całości określonych wymagań (np. nie dostarczy informacji niezbędnych do dostarczenia nagrody) lub nie spełni tego obowiązku w określonym terminie, prawo do nagrody przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (nie)dostarczenie informacji o nagrodzie, (nie)dostarczenie odpowiedzi na wiadomość o nagrodzie, utratę dokumentów podczas całego procesu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (nie)dostarczenie przesyłki o nagrodzie (e-mail) ani za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem nagrody.
 7. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym na adres zwycięzcy w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy nagroda (lub jej część) może zostać przekazana drogą elektroniczną, nagroda (lub jej część) zostanie przekazana w tej formie. Nagrody zostaną wysłane/dostarczone w ciągu 30 dni od otrzymania wymaganych informacji/dokumentów i po potwierdzeniu przez zwycięzcę, że jest gotowy ją odebrać. Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody (przesyłki), nagroda przepada. Nagroda musi zostać wykorzystana jednorazowo w okresie ważności podanym na nagrodzie, w przeciwnym razie nagroda przepadnie.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie zwycięzcą Konkursu, wyraźnie zgadza się, że Organizator Konkursu jest uprawniony do bezpłatnego wykorzystania jego imienia, pierwszej litery nazwiska, miasta (np. Adam K., Warszawa) lub części adresu e-mail, na wszystkich stronach internetowych Konkursu, w mediach (w tym w Internecie), materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora.
 9. Uczestnik nie może ubiegać się o nagrodę inną niż przyznana. Nagroda nie może być alternatywnie wypłacona w gotówce. Nagrody nie można przenieść na inną osobę. Żadne roszczenie z tytułu udziału w Konkursie lub nagrody nie może być dochodzone na drodze postępowania sądowego.
 10. Uczestnik jest świadomy faktu, że w przypadku przyjęcia nagrody jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich możliwych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych.

§ 8. INNE WARUNKI, PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Stosunki prawne wynikające z niniejszych Zasad Konkursu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnicy Konkursu są związani regulaminem i zobowiązani są do przestrzegania stale ogłaszanych lub publikowanych instrukcji Organizatora. Biorąc udział w Konkursie, każdy uczestnik wyraża zgodę na jego warunki i postanowienia. Uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać warunków niniejszego Konkursu, zostaną z niego wykluczeni, a ich zamówienia nie zostaną uwzględnione w ocenie Konkursu (losowaniu).
 3. Organizator Konkursu nie jest związany niniejszym Regulaminem Konkursu w jakikolwiek sposób w stosunku do Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne inne świadczenia ze strony Organizatora Konkursu poza określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odroczenia, zawieszenia, zmiany lub odwołania Konkursu w dowolnym momencie bez zwrotu kosztów. Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszych Zasad Konkursu w dowolnym momencie.
 5. Organizator Konkursu jest uprawniony do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zawartych w nim warunków Konkursu przez każdego z Uczestników. Wszelkie sprawy, spory lub reklamacje związane z Konkursem będą rozpatrywane i ostatecznie rozstrzygane przez Organizatora Konkursu.
 6. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć dowolnego Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady, działa z naruszeniem dobrych obyczajów, próbuje uzyskać nagrody w nieuczciwy sposób lub w jakikolwiek sposób szkodzi reputacji Organizatora Konkursu i/lub jest w sposób uzasadniony podejrzewany o takie działania, bez rekompensaty za koszty lub straty, które mogą zostać poniesione przez Uczestnika. Decyzja Organizatora jest wiążąca.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie nagród lub za jakiekolwiek uszkodzenia, opóźnienia lub utratę podczas transportu. W przypadku, gdy którakolwiek z nagród nie zostanie dostarczona bez winy Organizatora Konkursu, nagroda przepada na rzecz Organizatora Konkursu, który jest uprawniony do podjęcia decyzji o jej dalszym wykorzystaniu.
 8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne związane z uczestnictwem w Konkursie (w szczególności z funkcjonalnością sieci Internet) lub przesyłaniem danych jakimikolwiek środkami elektronicznymi, ani za działania osób trzecich w sieci Internet.
 9. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani w żaden inny sposób powiązany z serwisem Facebook/Instagram. Informacje podane w Konkursie nie są przekazywane Uczestnikowi przez operatora Facebook/Instagram. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi należy kierować do Organizatora Konkursu, a nie do Facebook/Instagram. Przystępując do Konkursu, uczestnik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszego Konkursu.
 10. Wszelkie informacje można uzyskać pod bezpłatnym numerem INFOLNII: tel. +48 783 583 442 w dni powszednie od 08:30 do 16:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: https://www.healthfactory.pl/. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Konkursu.
 11. Lista zwycięzców lub Zwycięzca zostaną ogłoszeni u Organizatora Konkursu oraz na Stronie Konkursowej. Jedyny szczegółowy regulamin w pełnym brzmieniu publikowany jest w formie elektronicznej na Stronie Konkursowej na czas trwania Konkursu.
 12. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 13. Inne kwestie, nieuregulowane niniejszymi zasadami, podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Organem uprawnionym do rozstrzygania pozasądowych sporów konsumenckich powstałych w związku z udziałem Uczestnika w niniejszym Konkursie jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie (http://www.wiih.org.pl/).

§ 9. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, którą to Uczestnik wyraża dobrowolnie poprzez przystąpienie do Konkursu w formie kampanii marketingowej. Uczestnik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne, a wycofanie zgody spowoduje zakończenie udziału w Konkursie. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu, organizacja, zarządzanie, ocena, kontrola i przekazanie nagród. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, nazwa i adres miejsca pracy zgodnie z niniejszym regulaminem, informacje o udziale w konkursie, informacje o nagrodzie, dostarczenie nagrody i związane z tym komunikaty.
 2. W ramach formularza konkursowego Uczestnik Konkursu może również wyrazić zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w celach marketingowych, na potrzeby przesyłania ofert handlowych produktów Organizatora, przez okres 5 lat od daty rejestracji w Konkursie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w niniejszym konkursie w szczególności jest:
 • wyrażenie zgody na udział w konkursie;
 • w przypadku zwycięzcy, interes Organizatora Konkursu w związku z zakończeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników;
 • obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze Konkursu (np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, ustawy o archiwizacji itp.);
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert handlowych od Organizatora Konkursu.

4. Organizator Konkursu przetwarza następujące dane osobowe:

 • Uczestników – na czas trwania konkursu, do momentu przyznania nagród oraz przez 6 miesięcy po zakończeniu konkursu;
 • Zwycięzców – przez okres 5 lat od daty zakończenia konkursu, o ile dłuższy okres nie wynika ze szczególnego przepisu prawa, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w celu ewentualnej kontroli organizatora konkursu przez organy nadzoru oraz w celu zabezpieczenia roszczeń prawnych organizatora konkursu.  Dane osobowe podane przez uczestników konkursu, zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i Administratora Technicznego w sposób zwyczajowo przyjęty w celu zabezpieczenia nagród, firm kurierskich, dostawców usług IT oraz doradców księgowych, podatkowych i prawnych;
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie ofert handlowych produktów Organizatora Konkursu – przez okres 5 lat od dnia rejestracji w Konkursie lub od dnia wyrażenia zgody.

5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w następujący sposób:

 • automatyczne przetwarzanie w systemach informatycznych: dane adresowe i identyfikacyjne;
 • ręczne przetwarzanie w formie papierowej lub elektronicznej.

6. W ramach przetwarzania dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane poza UE.

7. Każdy Uczestnik ma następujące prawa jako osoba, której dane dotyczą:

 • Każdy Uczestnik ma następujące prawa jako osoba, której dane dotyczą:
 • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z którym może uzyskać od Organizatora Konkursu informację, czy jego dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu, jaki jest zakres przetwarzanych danych oraz komu dane te zostały ewentualnie ujawnione,
 • prawo do żądania sprostowania niedokładnych lub nieprawidłowych danych lub też uzupełnienia niekompletnych danych,
 • prawo do usunięcia danych, jeśli cel przetwarzania przestanie istnieć lub jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, zgodnie z którym może on uzyskać dane osobowe, które go dotyczą, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dla siebie lub dla innego administratora danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub profilowania,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27 170 00 Praga 7, e-mail: posta@uoou.cz, w przypadku naruszenia praw uczestnika wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

8. Uczestnik, którego dane dotyczą, jest uprawniony do wykonywania swoich wyżej wymienionych praw za pośrednictwem kontaktowego adresu e-mail Organizatora Konkursu i Administratora Technicznego: gdpr@healthfactory.pl.

9. Informacje na temat innych praw przysługujących użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych można znaleźć tutaj: https://www.healthfactory.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych/

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze zasady Konkursu są ważne i obowiązują od 25.02.2024 r.

Praga, dnia 05.02.2024 r.